سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چخوف زمانی

چخوف زمانی در مورد مسکو گفته بود: "مسکو شهری است که بسیار رنج می برد، از آنچه در پس دارد"

 

حال در مورد تهران می توان گفت:

تهران شهری است که بسیار رنج می برد، از آنچه در پیش دارد. 

و نباید فراموش کرد که ذهن سالم شهر و محیط زیست سالم می سازد و ذهن آلوده شهری آلوده و غیرقابل تحمل تحویل می دهد.